Nhà dưỡng lão ở 152 AVE RCF – thành phố Portland – Tiểu bang Oregon – USA

Diện tích: 1200 m2
Quy mô: Trệt + Lững + Mái

Thiết kế: Kts Nguyễn Đăng Long