Văn Phòng Công ty East West Lab – Tòa Nhà The Athena

Quy mô: 130 m2 – dự kiến cho 25 nhân viên làm việc